Head GISDTDA

โครงการการสร้างเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ สทอภ. ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักบริหารกลาง โดย ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ได้จัดอบรมให้ความรู้ โครงการการสร้างเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ สทอภ. ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร บี แจ้งวัฒนะ และวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 10.00 – 15.30 น. ณ ณ GISTDA อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ สทอภ. ให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน
โดยมีนายภูมิวัฒน์ รัตนผล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย จากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้บรรยาย

Admin 16/3/2021 0
Share :