• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศยกเลิก

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารปฏิบัติการดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำหน่ายเอกสารประกวดราคา 1,000 บาท ( สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60127035317 ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. 2561 - 2 ก.พ. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 5 ก.พ. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารปฏิบัติการดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 40,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศยกเลิก: 

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมต่อผู้ใช้งาน และเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับแสดงผลข้อมูล ETOD ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61017101903 ระหว่างวันที่ 11 - 18 ม.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
29/01/2018

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาซื้อกล้องวีดีโอคอนเฟอเรนซ์และอุปกรณ์ประกอบระบบประชุมทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 61017098274 ระหว่างวันที่ 11 - 17 ม.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 18 ม.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาซื้อกล้องวีดีโอคอนเฟอเรนซ์และอุปกรณ์ประกอบระบบประชุมทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 738,300.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
31/01/2018
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
มีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของ สทอภ. (GISTDA Innovation Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60127092633 ระหว่างวันที่ 28 - 29 ธ.ค. 2560, 3 - 19 ม.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ดูสถานที่ ณ สทอภ. บางเขน 17 ม.ค. 2561 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. และเสนอราคาวันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของ สทอภ. (GISTDA Innovation Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 11,423,320.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
30/01/2018
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
เนื่องจาก มีผู้ยื่นเพียงรายเดียว

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60117170085 ระหว่างวันที่ 4 - 22 ธ.ค. 2560 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 25 ธ.ค. 2560 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 15,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศยกเลิก: 

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างเหมาวางระบบเพิ่มความเสถียรภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานและการทดสอบโครงสร้างระดับ component และสถานีรับสัญญาณดาวเทียม S3EE (3แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60117267911 ระหว่างวันที่ 4 - 13 ธ.ค. 60 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 14 ธ.ค. 2560 8.30 น. - 16.30)

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
20/12/2017

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60097008816 ระหว่างวันที่ 10 - 27 พ.ย. 2560 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 28 พ.ย. 2560 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 15,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
13/11/2017
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
เนื่องจากมีการปรับปรุงสาระสำคัญในส่วนของขอบเขตของงาน (TOR)

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือ Story Book ภายใต้โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสเนทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60107043313 ระหว่างวันที่ 9 - 17 ก.ย. 2560

ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือ Story Book ภายใต้โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสเนทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 800,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
17/10/2017

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองการเคลื่อนที่ในโลกเสมือนจริงแบบ 360 องศา (VR SPHERE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60097215256 ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. - 5 ต.ค. 2560

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
16/10/2017

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะ (รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 60097088330 ระหว่างวันที่ 15 - 22 ก.ย. 2560)

จ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะ งบประมาณ 800,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศยกเลิก: 

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศยกเลิก