• ภาษาไทย
  • English

Share & Learn

Share & Learn

ไทย

โครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 เรื่อง“ความรู้และเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการสาธารณสุข”

โครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 เรื่อง“ความรู้และเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการสาธารณสุข”
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน

Subscribe to RSS - Share & Learn