• ภาษาไทย
  • English

อวกาศแห่งชาติ

หารือการจัดตั้งองค์กรอวกาศแห่งชาติ

9 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ประกอบด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม และจิสด้า หารือร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปการจัดตั้งองค์กรอวกาศแห่งชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติปี 2560 - 2579 ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติในเดือนมิถ

Subscribe to RSS - อวกาศแห่งชาติ