• ภาษาไทย
  • English

โครงการ Asian Try Zero-G 2016

ประกาศผลการคัดเลือก โครงการ Asian Try Zero-G 2016

นายวรวุฒิ จันทร์หอม (มอส)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

Subscribe to RSS - โครงการ Asian Try Zero-G 2016

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[40001]: Serialization failure: 1213 Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 13673561815f6843c292d608.06760812 ) in lock_release_all() (line 269 of /var/www/gistda.or.th/main/includes/lock.inc).