• ภาษาไทย
  • English

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

จิสด้าลุยหารือ 20 จังหวัดจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศระยะที่ 3

     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 จนถึง 15 มกราคม 2562 โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า นำทีมโดย นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการจิสด้า ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 20 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ ลำพูน สุโขทัย ตาก

GISTDA ระดมความเห็นใช้ GI บริหารจัดการน้ำของประเทศตามแนวพระราชดำริ

      31 สิงหาคม 2559 ก.วิทย์ โดย GISTDA จัดประชุมระดมความเห็นการบูรณาการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศตามแนวพระราชดำริ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลา

จิสด้าถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้า การดำเนินงานและการแก้ปัญหาภัยแล้งโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง

Subscribe to RSS - ข้อมูลภูมิสารสนเทศ