• ภาษาไทย
  • English

ประชุม

ประชุม

ไทย

จิสด้าร่วมงานแถลงข่าว "การประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563"

    10 ตุลาคม 2562 เตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือของไทย โดยมีตัวแทนจากจิสด้า นายอนุสรณ์ รังสิพานิช รักษาการนักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญพิเศษ และนางสาววรนุช จันทร์สุริย์ นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งมี พล.อ.

จัดการประชุมหารือทวีภาคี ระหว่าง CNSA และ สทอภ.

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ฝ่ายการต่างประเทศ สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดการประชุมหารือทวีภาคี ระหว่าง China National Space Administration : CNSA สาธารณรัฐประชาชนจีน และ สทอภ.โดยมี นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฎิบัติงาน รองผู้อำนวยการ สทอภ. เป็นประธานร่วมกับ Mr.

โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นางสาวพิมลวรรณ สุขบุญส่ง นักยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์ และ นางสาวปานวาด นิติกุล นักภูมิสารสนเทศ ส่วนงาน AIP เป็นผู้แทนของ สทอภ.

จิสด้า จัดสัมมนา “การบริหารจัดการพื้นที่ยางพาราด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”

          เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ จิสด้า ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการพื้นที่ยางพาราด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” นำทีมโดย ดร.ศิริลักษณ์  พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ  พร้อมด้วย ดร.ปกรณ์  เพ็ชรประยูร หัวหน้าฝ่า

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุม 417 ชั้น4 อาคารอุทยานแห่งชาติ ถ.พระราม 6

จิสด้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นำทีมโดย นางสาวณัทพร ภูจำนงค์ ผู้จัดการโครงการ (PM เกษตรเชิงพื้นที่) พร้อมด้วยนางสาวมุกริน สวนขวัญ นักภูมิสารสนเทศ (PM เกษตรเชิงพื้นที่) นางสาวศศิวิมล เกตุศรี นักภูมิสารสนเ

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ.

          เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของสทอภ.
ครั้งที่ 6/2562 เวลา 10.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จิสด้า เยี่ยมชมดูงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

          เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. นำโดย นางสาวระวีวรรณ นุชประมูล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ และคณะเยี่ยมชม ดูงานที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หรือ สซ.

กรมการข้าว สกสว. ร่วมมือกับ จิสด้า นำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice เสริมการจัดการข้อมูลข้าวรายแปลงตามโครงการนาแปลงใหญ่และข้าวอินทรีย์ (ล้านไร่) ทั่วประเทศ

          วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว นางกานดาศรี ลิมปาคม ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ข้าราชการกรมการข้าวและเจ้าหน้าที่ จิสด้า.

รวท. และคณะเข้าร่วมประชุม UNISPACE+50 High Level Forum ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมีเรตส์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ดร.

หน้า

Subscribe to RSS - ประชุม