• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศทั่วไป

ประกาศทั่วไป

ข่าวประกาศทั่วไป

GISTDA ได้จัดทำแผนที่แสดงสถานที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ข้อมูลที่ตั้งชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (www.bangkokgis.com) และจากแหล่งข้อมูลที่มีการจัดเก็บเฉพาะ

ได้แก่ ที่ตั้งตลาด โรงพยาบาล และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังได้นำชุดข้อมูลตำแหน่งจุดโรงพยาบาลสนาม จุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 จุดฉีดวัคซีน จุดพักคอย จุดเติมออกซิเจน ฌาปนสถาน ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากแอปพลิเคชันจิตอาสา (www.jitasa.care)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการพัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบท โคก หนอง นา โมเดล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการพัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบท โคก หนอง นา โมเดล

 

b72c1f54-ca93-4717-bfd6-58e7da40f374.jpeg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ "โครงการพัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์.

"โครงการพัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล"

ดูรายละเอียดได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1WXg7K4RhxCdpCaws6zCGVhsZDQXgkGFs...

การประกวดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกันภัยพิบัติล่วงหน้า

ระดมสมองทีมคุณมาแข่งขันฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!

กับโครงการ Rapid Prototype Development Challenge : Early Warming Service การประกวดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกันภัยพิบัติล่วงหน้า (Early Warming Service : EWS) ร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท

สทอภ. เป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ 26)

Subscribe to RSS - ประกาศทั่วไป