• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

GISTDA และคณะจากบริษัท AIS ประชุมหารือเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อผลักดันนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกหรือ EEC

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 จิสด้าหารือกับคณะจากบริษัท AIS ภาคตะวันออกเรื่องการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบุพิกัดเชิงตำแหน่งความแม่นยำสูงรองรับการทดลองการสื่อสารด้วยระบบ 5G เพื่อเป็น Use case ที่จะสามารถใช้งานได้จริงในการต่อยอดในพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกหรือ EEC ตอบสนองนโยบายภาครั

ผู้อำนวยการ GISTDA นำคณะร่วมหารือ อธิบดีกรมศุลกากร

2 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการ GISTDA นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหารือกับ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการดำเนินงานด้านอากรศุลกากรในการนำเข้าอุปกรณ์ของระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อความมั่นคง (National Security Centre :NSC) และระบบภาคพื้นดินดาวเทียมหลัก DIGINEO ที่จะนำเข

GISTDA เดินหน้า พ.ร.บ. กิจการอวกาศไทย

2 ตุลาคม 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติครั้ง 4/2563 เพื่อพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ....

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เข้าหารือและ เข้าเยี่ยมชมภารกิจ GISTDA

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) นำโดย ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธาน กตป. เป็นหัวหน้า เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับแผนงานการใช้ประโยชน์จากวงโคจรดาวเทียม โดยมี นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงาน อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ.

เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย หารือแนวทางความร่วมมือกับ GISTDA

29 ก.ย. 2563 H.E. Mr. Fernando Quirós (เฟรนันโด กิโรส) เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Minister Carmen Azurin (การ์เมน อาซูริน) อัครราชทูต ได้เข้าหารือกับ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สทอภ. โดยมี นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ สทอภ.

GISTDA ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับการพัฒนากำลังคนของประเทศ (Capacity Building)

  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ GISTDA พร้อมสานต่อบูรณาการขับเคลื่อนนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ

วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม Visionization นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และ นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ได้ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแผนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต ด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไ

GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมสัมมนา "ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน"

9 กันยายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนววัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมสัมมนา "ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน" ซึ่งจัดโดย กรมควบคุมมลพิษ ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ แกรนด์ฮอลล์ โรงแ

GISTDA ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน G-Rice สร้าง Values ร่วมกับชุมชน วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่

ระหว่างวันที่ 3 - 9  สิงหาคม 2563 GISTDA ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาG-Rice (http://g-rice.gistda.or.th) การนี้ GISTDA ได้ประชุมหารือร่วมกั

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม