• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

การสัมมนาการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National Geo-information Infrastructure System Portal)

จิสด้า พัฒนาระบบการบริการ สืบค้น และการเรียกใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งนำข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ยังกระจัดกระจายอยู่ในแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายมาบูรณาการให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ระบบนี้มีชื่อเรียกว่า “ระบบภูมิสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมการจัดทำชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ของประเทศ

      คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมการจัดทำชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ของประเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น.

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม