• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

GISTDA เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หารือระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

GISTDA เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หารือระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
.

GISTDA จัดฝึกอบรมหลักสูตร Remote Sensing from Satellite for Beginners

          วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสำรวจจากระยะไกลด้วยดาวเทียมสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (Remote Sensing from Satellite for Beginners) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ.

GISTDA เดินหน้าหารือ TRUE พร้อมจับมือทำงานร่วมกันภายใต้ GIS for agriculture

19 กุมภาพันธ์ 2564 นายตติยะ ชื่นตระกูล และนางกานดาศรี  ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ  GISTDA และนางศิริลักษณ์  พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ นำทีมเข้าเยี่ยมชม True Digital Group ณ True Digital Park พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตเพื่อการพัฒนาในภาคการเกษตรรว

GI (Geo-Informatics) for All

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ได้บรรยาย ให้แก่ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม Bangkok Oasis Hotel  ในหัวข้อ GI (Geo-Informatics) for All และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้สอบถาม รวมทั้ง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยว

ผู้แทน JICA ประจำประเทศไทย ร่วมหารือกับ ผสทอภ.

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายทากาฮิโระ โมริตะ (Takahiro MORITA) ผู้แทน JICA ประจำประเทศไทย พบหารือกับ ผสทอภ.

GISTDA หารือ ป.ป.ช. แนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือกับ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธ์ุ ผสทอภ. และ นางสาวดวงรัตน์ ภัทรธัญญา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ถึงแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานในอนาคต

GISTDA เข้าพบ รมว.อว. รายงานความก้าวหน้าความร่วมมือ ไทย-จีน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 ผสทอภ. ได้เข้าร่วมการหารือระหว่าง รมว.อว. กับอุปทูตจีน ประจำประเทศไทย โดย สทอภ.

GISTDA พร้อมหน่วยงานหลัก ร่วมจัดประชุม SAFE Workshop

GISTDA โดย ASEAN Research and Training Center for Space Technology and Applications (ARTSA) ร่วมกับ Space Application for Environment (SAFE) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ APRSAF ที่สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ร่วมกันจัดประชุม SAFE Workshop  หัวข้อ

GISTDA สนับสนุนการทำงาน ทช. สร้างฐานข้อมูลป่าชายเลนทั่วประเทศด้วยดาวเทียม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน “การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเข

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม