• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง พรบ. พรฎ.

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง พรบ. พรฎ.

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542


พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2543

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ระเบียบ สทอภ.

ระเบียบ สทอภ. พศ. 2560

ระเบียน สทอภ.ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

ระเบียบ สทอภ. พศ. 2559

ระเบียบ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559

ระเบียบ เบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559

ระเบียบ ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559

ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559

ระเบียบ สทอภ.ว่าด้วยเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอวกาศและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับนวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559

 

ระเบียบ สทอภ. พศ. 2558

ระเบียบ 1 ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2558

ระเบียบ 2 ว่าด้วยการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สทอภ.กับมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

ระเบียบ 3 ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558

ระเบียบ 4 ว่าด้วยสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทน และการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

ระเบียบ 5 ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

ระเบียบ 6 ว่าด้วยเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอวกาศและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับนวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

ระเบียบ 7 ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558

ระเบียบ 8 ว่าด้วยเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอวกาศและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับนวัตกรรมอวกาศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

ระเบียบ 9 ว่าด้วยการดำเนินงานร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานกับหน่วยงานภายนอก (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2558

ระเบียบ 10 ว่าด้วยสวัสดิการ ประโยชน์ตอนแทน และการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

ระเบียบ 11 ว่าด้วยสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทน และการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

ระเบียบ 12 ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

ระเบียบ 13 ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พศ. 2553

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2553

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัสดุ

ระเบียบ สทอภ.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2553

ระเบียบ สทอภ.ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ระเบียบ สทอภ.ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556

ระเบียบ สทอภ.ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556

ระเบียบ สทอภ.ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556

 

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2556

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2561

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2561

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2561


มาตรการป้องกันและป้องปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของ สทอภ.

มาตรการป้องกันและป้องปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของ สทอภ. พ.ศ. 2558-2559

 

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ สทอภ.ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ

ข้อบังคับ สทอภ.ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2553

ข้อบังคับ สทอภ.ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

ข้อบังคับ สทอภ.ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556

ข้อบังคับ สทอภ.ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556

ข้อบังคับ สทอภ.ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557

ข้อบังคับ สทอภ.ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559

 

ข้อบังคับ สทอภ.ว่าด้วยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ สทอภ.

ข้อบังคับ สทอภ.ว่าด้วยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ สทอภ. ในกรณีที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ สทอภ.ว่างลง พ.ศ.2559

 

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553

ระเบียบ สทอภ.ว่าด้วยการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สทอภ.กับมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พ.ศ.2553

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตของส่วนงาน พ.ศ.2553

 

ประกาศ

ประกาศ เรื่องแนวปฎิบัติการรับของขวัญ

 

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สทอภ.

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2562