• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สทอภ. ร่วมกับ สสนก. จังหวัดปราจีนบุรี

สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สทอภ. ร่วมกับ สสนก. จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ในโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบลระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 20 - 23 เมษายน 2558 โดยมี นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการ สสนก. กล่าวเปิดงาน และหลักสูตร “การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ Web Map Service สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น” เมื่อวันที่ วันที่ 23เมษายน 2558 โดยมี นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา ผู้ช่วย สทอภ. กล่าวเปิดงาน ณ ห้องธารทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำและใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ หรือ Web Map Service และ ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานในท้องถิ่น ให้สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบบริการสืบค้น และแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ (ThaiSDI) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Tags: