• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบำรุงรักษาระบบปฎิบัติการณ์ดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์