• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ครั้งที่ 36

GISTDA เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ครั้งที่ 36

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  นายพีร์ ชูศรี รองผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมคณะ  ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ในคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ครั้งที่ 36 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา เพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินงาน เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... และนำเสนอสารัตถะสำคัญที่จะเกิดขึ้นภายหลังร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการนำเสนอฯ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมการดำเนินงานของ GISTDA และขอให้เร่งรัดผลักดันกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้ประเทศไทยมีกลไกเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการอวกาศ และก่อให้เกิดเศรษฐกิจอวกาศในอนาคตต่อไป