• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ได้จัดทำแผนที่แสดงสถานที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19

GISTDA ได้จัดทำแผนที่แสดงสถานที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ข้อมูลที่ตั้งชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (www.bangkokgis.com) และจากแหล่งข้อมูลที่มีการจัดเก็บเฉพาะ

ได้แก่ ที่ตั้งตลาด โรงพยาบาล และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังได้นำชุดข้อมูลตำแหน่งจุดโรงพยาบาลสนาม จุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 จุดฉีดวัคซีน จุดพักคอย จุดเติมออกซิเจน ฌาปนสถาน ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากแอปพลิเคชันจิตอาสา (www.jitasa.care)

มาแสดงบนแผนที่ภูมิประเทศ และแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหรือกลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มจิตอาสา มูลนิธิต่างๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการให้หรือขอความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ต่อไป

ดาวน์โหลดแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic map)                         ดาวน์โหลดแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม (Satellite map)

                                                                                                                                   topo-01.jpg   topo-02.jpg

วันที่ของประกาศ: 
ศุกร์, 6 สิงหาคม 2021
หมวดหมู่ของประกาศ: