• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA จับมือ ธัชชา พร้อมเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานร่วม 37 แห่ง ภายใต้ อว. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ

GISTDA จับมือ ธัชชา พร้อมเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานร่วม 37 แห่ง ภายใต้ อว. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ

21 มิถุนายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ร่วมลงนามออนไลน์บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ภายใต้การทำงานร่วมของวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (TASSHA)  โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เป็นผู้ลงนาม และ นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ, ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามในครั้งนี้ด้วย

การลงนาม MOU แบบออนไลน์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบนิเวศสำหรับการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมส่งเสริมการนำเทคโนโลยี เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และนวัตกรรม สนับสนุนในด้านงานวิจัยและงานวิชาการด้านต่างๆ ที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยนชน์ของชาติ รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. เพื่อร่วมกันพัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำไปต่อยอดสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์ของปัจจุบันและอนาคต

Tags: