• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA หารือ การยางแห่งประเทศไทย จัดทำฐานข้อมูลยางพารา เพื่อประเมินผลผลิตยางพาราของประเทศ

GISTDA หารือ การยางแห่งประเทศไทย จัดทำฐานข้อมูลยางพารา เพื่อประเมินผลผลิตยางพาราของประเทศ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมยางทอง 2 การยางแห่งประเทศไทย  GISTDA นำโดยรองผู้อำนวยการ นางกานดาศรี ลิมปาคม และนางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยมี นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
การหารือในครั้งนี้เพื่อดำเนินโครงการวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแผนที่พื้นที่ยืนต้นของต้นยางพารา ในการประเมินผลผลิตยางพาราตามช่วงอายุ ประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวจะมีการจัดทำรูปแปลงพื้นที่ปลูกยางพาราจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย อุบลราชธานี บึงกาฬ ระยอง สุราษฎร์ธานี และพังงา (อำเภอคุระบุรี และอำเภอตะกั่วป่า) รวมทั้งวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลแปลงพื้นที่ปลูกยางพาราร่วมกับข้อมูลดาวเทียม เพื่อประเมินผลผลิตยางพารา ซึ่งจะช่วยสนับสนุนภารกิจของ กยท. ต่อไป