• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA เข้าร่วมการซักซ้อมแผนปฏิบัติการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

GISTDA เข้าร่วมการซักซ้อมแผนปฏิบัติการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 4  มิถุนายน 2564 ผู้แทนจาก GISTDA โดย นางธัญวรัตม์ อนันต์ หัวหน้าฝ่ายผลิตชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วย นางสาวสุวลักษณ์ นาคยา นางสาวดลพร พิมพิชัย และนายอภิเดช จินดาอุดมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ GISTDA เข้าร่วมการซักซ้อมแผนปฏิบัติการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ของกรุงเทพมหานคร ภายใต้ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด–19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ ศบค.กทม.  ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร /รอง ผอ. ศบค.กทม. เป็นประธาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการซักซ้อมแผนปฏิบัติการฯ ได้แก่ พลโท ณัฐพงษ์ เพราแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ ศบค. และเจ้าหน้าที่ กทม. ใน 6 กลุ่มเขต โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำกับดูแล

สาระสำคัญในการซักซ้อมแผนปฏิบัติการฯ เป็นการแบ่งกลุ่มจัดทำแผนปฏิบัติการ การเฝ้าระวัง การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดฯ และการจัดการผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสในชุมชน พร้อมนำเสนอแผนปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกล 6 กลุ่มเขต ทั้งนี้ GISTDA ได้นำเสนอรูปแบบการรายงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการแสดงผลบนระบบ GISTDA COVID-19 iMAP BKK ในด้านมาตรการป้องกันโรค (Prevent) มาตรการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ (Detect) มาตรการควบคุมโรคทันท่วงที (Respond) เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ ศบค.กทม. ต่อไป

Tags: