• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA พัฒนากำลังคน และการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมการบินและอวกาศไทย

GISTDA พัฒนากำลังคน และการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมการบินและอวกาศไทย

ในวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2563 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี คณะนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 75 คน ได้เข้าใช้บริการและเข้ารับการอบรมการเรียนการสอนปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมอากาศยาน ณ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ หรือ “กาแลคซี่” GALAXI (GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation) โดยภารกิจมุ่งเน้นด้านการให้บริการทดสอบแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ช่วยสนับสนุนการวิจัย และการศึกษาพัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคตในการพัฒนากำลังคน เป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมการบินและอวกาศให้เกิดขึ้นในประเทศ