• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา รอบที่ 3/2563 : GISTDA has open 3nd Round of Internship Program.

GISTDA เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา รอบที่ 3/2563 : GISTDA has open 3nd Round of Internship Program.

โดยรอบที่จะทำการการเปิดรับสมัครครั้งนี้ คือรอบฝึกงานที่ 3/2563
นักศึกษาจะเริ่มฝึกงานเดือน ก.ย./ต.ค./พ.ย./ธ.ค. 2563 (**กำหนดเดือนสิ้นสุดการฝึกงานขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด**)
สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ URL:     http://internship.gistda.or.th
- ระบบจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2563
- คัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน 13-21 สิงหาคม 2563   (พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติการคัดเลือก)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ทาง https://www.gistda.or.th/main/th/announcements

คุณสมบัติเบื้องต้น
-ระดับปริญญาตรี ปี 3 ขึ้นไป,โท,เอก ทั้งสถาบันการศึกษา ใน-ต่าง ประเทศ
-สาขาวิชาที่เปิดรับ อาทิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์/สาขาสังคมศาสตร์/สาขาวิทยาศาสตร์/สาขาบริหารธุรกิจ/หรือในสาขาวิชาใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงานฯ
-ผลการเรียน (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.5  หรือพิจารณาตามความเหมาะสม หากเกรดเฉลี่ย ไม่ถึง 2.5 (จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา)
-สามารถฝึกปฏิบัติงานโดยมีระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 2 เดือน

สิ่งที่จะได้รับ
-ค่าตอบแทน วันละ 300 บาท/8ชั่วโมง
-ปฐมนิเทศศึกษาดูงาน สทอภ.
-หนังสือรับรองการผ่านฝึกงาน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อแนบระบบสมัครฝึกงานมีดังนี้
1.ไฟล์  จดหมายขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน จากสถาบันการศึกษา สแกนรูปแบบ .pdf
2.ไฟล์  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
3.ไฟล์  เอกสารรับรองผลทางการศึกษา (Transcript)
4.ไฟล์  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

สอบถามเพิ่มเติม โทร/Line ID = 0861672248 คุณวัชรี  หาก นิสิต/นักศึกษา ต้องการศึกษารอบการรับสมัครฝึกงาน กับ สทอภ. สามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ค่ะ

 

GISTDA   opens  3rd  Round  of  Internship Program.
- Call  for  Application  between   24th July 2020  and  12th August  2020      at  http://internship.gistda.or.th
- Recruiting  period :   13th -  21st August 2020
- Optional  months  for  Starting  the  program :  September/October/November/December 2020    (Remark: The duration of the internship is depended  on the university’s  requirements  )
- Announcement  of selected  candidates :  25th August 2020  at 1.00 PM  Website:  https://www.gistda.or.th/main/th/announcements

 

Qualifications
-3rd  year in Bachelor level,  Master Degree,  Ph.D.
-Studying  major  in  Engineering,  Geography, Social  Science, Business Development, or other related fields
-GPA  2.5 or  Over
-Being available for participating  in  the  program  at  least  2  months.

Benefits
-Compensation of 300 baht/8 Hrs./Day (From 8.30 AM   to  4.30 PM)
-Participation in the orientation and a field trip which arranged  by  gistda.
-Letter of  Completion  for Internship  program.

Required documents (please upload via online application form)
1. A copy of a  letter of internship  requirement  from university (.pdf)
2. A copy of ID Card or Passport (.pdf)
3. A copy of Transcript (.pdf)
4. Photo 1x1 inch  (jpg. , png.)

For more Information please contact Line ID: 0861672248  : Ms.Watcharee 

You can read more content at below picture.

AttachmentSize
internship2.png779.05 KB
วันที่ของประกาศ: 
อังคาร, 21 กรกฎาคม 2020 ถึงวันที่ พุธ, 12 สิงหาคม 2020
หมวดหมู่ของประกาศ: