• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารที่พักอาศัย Horizon ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63027178828 ระหว่างวันที่ 19 - 26 ก.พ. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น., เสนอราคาวันที่ 27 ก.พ. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.