• ภาษาไทย
  • English

รับฟังแนวทางการดำเนินกิจกรรม Good Idea เป็นจริงได้

รับฟังแนวทางการดำเนินกิจกรรม Good Idea เป็นจริงได้

ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์  สำนักยุทธศาสตร์ ได้มีการเชิญผู้แทนของหน่วยงานภายใน เข้าร่วมรับฟังแนวคิดของการดำเนินโครงการ "Good Idea เป็นจริงได้" ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 14.00น.-15.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 สทอภ. โดยมีการจัด VDO Conference ไปยัง ศรีราชา ชลบุรี ทั้งนี้ ผู้แทนหน่วยงานต้องทำหน้าที่สื่อสารให้บุคลากรภายในสำนักของตนเองให้มีความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการ "Good Idea เป็นจริงได้" ต่อไป