• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กรมข่าวทหารอากาศ เยี่ยมชมกิจการจิสด้า

กรมข่าวทหารอากาศ เยี่ยมชมกิจการจิสด้า

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น. คณะคณาจารย์และนักเรียนชั้นยศจ่าอากาศตรี ถึงพันจ่าอากาศเอก จาก กรมข่าวทหารอากาศ  จำนวน 50 นาย โดยมีนาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว ตำแหน่ง นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกรมข่าวทหารอากาศ เป็นผู้นำทีมเข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ
1. “ห้องปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต” เพื่อทราบถึงกระบวนการปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต และ
2. “ห้องปฏิบัติการรับสัญญาณดาวเทียม” เพื่อทราบถึงกระบวนการทำงานในส่วนของการรับสัญญาณดาวเทียมไปจนถึงการผลิตภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ให้แก่ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อภาพต่อไป

Tags: