• ภาษาไทย
  • English

GISTDA ร่วมมือ TCEB ส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศด้วยนวัตกรรม

GISTDA ร่วมมือ TCEB ส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศด้วยนวัตกรรม

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.หรือ GISTDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายพรเทพ นวกิจกนก รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศให้การต้อนรับคุณจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่าย MICE Intelligence & Innovation และบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.หรือ TCEB) ประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในโปรเจ็คต่างๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน สืบค้น ข้อมูลวิชาการ ที่สามารถจะเชื่อมโยงกันได้ และจัดกิจกรรมด้านนวัตกรรมในพื้นที่ รวมถึงบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน การศึกษา และประชาชน ผ่านเครือข่ายที่มีร่วมกันเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนและพัฒนาผลักดันเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอนาคตต่อไป