• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าจัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการจังหวัดนครพนม

จิสด้าจัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการจังหวัดนครพนม

วันที่ศุกร์ 15 พ.ย. 2562 จิสด้าจัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการจังหวัด ตามแผนงานโครงการการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ ระยะที่ 3 ณ สำงานจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภายในจังหวัด อาทิ สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานแขวงทางหลวง สำนักงานเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ฯลฯ  อีกทั้งยังได้มีการหารือแนวทางการพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดให้กับจังหวัดต่อไป