• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์และคณะ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์และคณะ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ H.E. Tony Cotter เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อีกทั้งยังมีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งตั้งอยู่ ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมถึงสถานที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพ โครงการที่พัฒนาเพื่อการวางแผนถ่ายภาพดาวเทียม การรับสัญญาณ และเข้าชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมด้าน โครงสร้างดาวเทียม อากาศยาน รวมทั้งอากาศยานไร้คนขับ อีกทั้งเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของสทอภ. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในอนาคตร่วมกันอีกด้วย