• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน หรือ “Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity” จัดขึ้นโดย DEPA

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน หรือ “Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity” จัดขึ้นโดย DEPA

          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ จิสด้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมจัดนิทรรศการ โดยสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จัดงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ “Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity” โดยมีวัตถุประสงค์ในการการต่อยอดการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การสร้างแรงงานดิจิทัลที่มีทักษะผ่านระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาระบบการชําระเงิน แบบดิจิทัล การเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ช การรวมตัวกันเพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกรรมระหว่างประเทศสมาชิก มีมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความ มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกระแสข้อมูลระหว่างประเทศ

          โดยภายในงาน จิสด้า ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมต้นแบบ ด้าน GNSS ความแม่นยำสูง ระบบนำทางด้วยดาวเทียมหรือ Global Navigation Satellite System (GNSS) ซึ่งจิสด้าได้ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวสู่อุตสาหกรรมไทยจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำด้านเทคโนโลยี GNSS จากทางประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากเชิงพาณิชย์ เช่น ด้านการขนส่ง การเกษตร การก่อสร้าง เป็นต้น และเพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวในระดับผู้ประกอบการ Startup และ นักเรียนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “Geo-informatics Applications Contest : G-CON” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างแนวคิดการพัฒนาและต่อยอดแอพพลิเคชั่น สามารถใช้งานได้จริง บนข้อมูลที่มีความถูกต้อง และใช้งานได้อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศถือเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผ่านอุปกรณ์พกพา เช่น Notebook โทรศัพท์มือ Smartphone อีกทั้งสามารถนำไปต่อยอดแนวความคิดในการพัฒนาการบริหารจัดการงานได้อีกด้วย และการแข่งขัน “เกษตรอัจฉริยะสร้างชาติ (Smart-Precision Farming) ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา” โดยร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยบูรพา และทรูปลูกปัญญา จัดมุ่งพัฒนาเยาวชนไทยนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและระบบ GNSS ปรับเปลี่ยนการใช้งานในภาคการเกษตรของไทยโดยมีโจทย์ให้พวกเขาประยุกต์และนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาปรับใช้ ด้วยการติดระบบพิกัดดาวเทียมเพื่อการนำทาง หรือ GNSS เข้าไป เพื่อระบุพิกัดในการทำงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานนวัตกรรม GNSS ความแม่นยำสูงในทุกระดับ อีกทั้งยังร่วมกับบริษัท MU Space ในการร่วมแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีกล้องดาวเทียวที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนาโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และห้องปฏิบัติการ GALAXI ซึ่งมีภารกิจในการให้บริการทดสอบวัสดุโครงสร้าง หรือวัสดุของอากาศยาน ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน AS9100D ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ แสดงถึงความพร้อมขององค์กรในการผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศให้แก่ประเทศไทยอีกด้วย

          สําหรับ Digital Thailand Big Bang 2019 ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่บนพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร โดยแบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 3 โซนหลัก ประกอบด้วย โซนที่ 1. Digital Economy การพัฒนาเมืองสู่เศรษฐกิจดิจิทัล นําเสนอเทคโนโลยีที่จะเป็นตัวกําหนดแนวโน้มโลกอนาคต อาทิ เทคโนโลยี AI Internet of Things (IoT) และ Big Data โซนที่ 2. Digital Society พื้นที่แสดงถึงความสําคัญเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลที่จะเข้ามาขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรมที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิต โซนที่ 3. Creativity พื้นที่รวบรวม เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์จากหลากหลาย Startup นักพัฒนาเกม และเทคโนโลยีต่าง ๆ

          โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นเหมือนสะพานเชื่อมให้ประชาชนเข้าถึงและสัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อให้เกิดการต่อยอดการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม นําไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ยั่งยืน ควบคู่กับการแสดงให้ต่างประเทศได้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยที่จะก้าวสู่ ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ มีความเชื่อมั่น และนําไปสู่การลงทุนในประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน