• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน รอบที่ 1/2563

จิสด้า เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน รอบที่ 1/2563

ซึ่งรอบการเปิดรับสมัครครั้งนี้ นักศึกษาจะเริ่มฝึกงานเดือน ม.ค./ก.พ./มี.ค./เม.ย. 2563 (**กำหนดเดือนสิ้นสุดการฝึกงานขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด**)

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ internship.gistda.or.th  โดย
- ระบบจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562
- คัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน 1-15 ธันวาคม 2562 (พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติการคัดเลือก)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.
 

คุณสมบัติเบื้องต้น

-ระดับปริญญาตรี ปี 3 ขึ้นไป,โท,เอก
ทั้งสถาบันการศึกษา ใน-ต่าง ประเทศ
-สาขาวิชาที่เปิดรับ อาทิ สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์/สาขาสังคมศาสตร์/สาขาวิทยาศาสตร์/สาขาบริหารธุรกิจ/หรือในสาขาวิชาใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงานฯ
-ผลการเรียน (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.5  หรือพิจารณาตามความเหมาะสม หากเกรดเฉลี่ย ไม่ถึง 2.5 (จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา)
-สามารถฝึกปฏิบัติงานโดยมีระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 2 เดือน

สิ่งที่จะได้รับ
-ค่าตอบแทน วันละ 300 บาท/8ชั่วโมง
-ปฐมนิเทศศึกษาดูงาน สทอภ.
-หนังสือรับรองการผ่านฝึกงาน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อแนบระบบสมัครฝึกงานมีดังนี้
1.ไฟล์  จดหมายขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน จากสถาบันการศึกษา สแกนรูปแบบ .pdf
2.ไฟล์  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
3.ไฟล์  เอกสารรับรองผลทางการศึกษา (Transcript)
4.ไฟล์  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0861672248 คุณวัชรี

หาก นิสิต/นักศึกษา ต้องการศึกษารอบการรับสมัครฝึกงาน กับ สทอภ. สามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ค่ะ

AttachmentSize
internship1.jpg.png520.44 KB
วันที่ของประกาศ: 
อังคาร, 8 ตุลาคม 2019 ถึงวันที่ เสาร์, 30 พฤศจิกายน 2019
หมวดหมู่ของประกาศ: