• ภาษาไทย
  • English

พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง GISTDA กับ TCEB

พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง GISTDA กับ TCEB

          สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEBในงาน Thailand MICE Forum 2019 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ดิ แอนธินี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ
          ในระดับสากลที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ นวัตกรรม และอุตสาหกรรมอากาศยานรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์แก่ประเทศไทยในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาด้านเศรษฐกิจในการบริการเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0