• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า จัดสัมมนา “การบริหารจัดการพื้นที่ยางพาราด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”

จิสด้า จัดสัมมนา “การบริหารจัดการพื้นที่ยางพาราด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”

          เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ จิสด้า ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการพื้นที่ยางพาราด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” นำทีมโดย ดร.ศิริลักษณ์  พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ  พร้อมด้วย ดร.ปกรณ์  เพ็ชรประยูร หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ  (1.นายเอกราช ปรีชาชน  นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ 2.น.ส.อนุสรา  มิตรกัลยา  นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ 3. นางพอฤทัย  เทียนไทย  นักภูมิสารสนเทศ 4. นายกาญจน์ กมลบริสุทธิ์  นักภูมิสารสนเทศ 5. น.ส.ศิริลักษณ์ เจริญโภคทรัพย์  นักภูมิสารสนเทศ และ 6. นายนนทภพ เหล่าจินดาพันธ์  นักภูมิสารสนเทศ) เป็นวิทยากรบรรยายภายในงาน
          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย  ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “การนำเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ปลูกยางพาราอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยในการติดตาม สามารถให้ข้อมูลที่รวดเร็ว แม่นยำ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ ให้ข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพาราที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับกันในสากล”  รองผู้ว่าราชการฯ กล่าว
          การจัดงานครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 100 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม หนองคาย และบึงกาฬ รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ทั้งที่อยู่ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง