• ภาษาไทย
  • English

ร่วมสร้างจุดเปลี่ยนประเทศไทย “ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ”

ร่วมสร้างจุดเปลี่ยนประเทศไทย “ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ”

          วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 จิสด้า จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานภาครัฐ รองรับทิศทางการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ " ณ โรงแรมเซ็นนทาราศูนย์ราชการฯ ห้องประชุมบีบี 205 ชั้น 2 ให้กับเจ้าหน้าที่จิสด้า กลุ่มสุดท้าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่จิสด้าทุกคนได้รับทราบถึง พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.  2562 และพึงปฎิบัติตามอย่างถูกต้อง นำไปสู่การทำงานอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม และความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ

Tags: