• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

UAV STARTUP 2019 Pitching Concept Idea โดย GISTDA และ NIA เฟ้นหาไอเดียธุรกิจนวัตกรรม

UAV STARTUP 2019 Pitching Concept Idea โดย GISTDA และ NIA เฟ้นหาไอเดียธุรกิจนวัตกรรม

3 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า)​ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการแข่งขัน Pitching Concept Idea ประกวดข้อเสนอโครงการ ของการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV STARTUP 2019 ณ อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

โดยในปีนี้แบ่งประเภทการแข่งขันเป็นสองหัวข้อได้แก่

1. UAV สำหรับความมั่นคงและกิจการพลเรือน (Dual use tech): เพื่อพัฒนา UAV สำหรับการใช้งานในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร (tactical UAV) และนำไปประยุกต์ใช้งานด้านพลเรือนได้

2. UAV ด้าน บรรเทาภัยพิบัติ (Disaster) : เพื่อการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน UAV ด้านการจัดการให้ความช่วยเหลือ ด้านงานติดตามและตรวจสอบ และด้านการสำรวจและประเมินผล

ในการประกวดจะเปิดรับสมัครเฉพาะผู้ที่จดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อดำเนินธุรกิจเท่านั้น ซึ่งในปีนี้มีผู้สมัครที่ผ่านการ Interview Concept Idea และผ่านการคัดเลือกมาทั้งหมด 16 ทีมด้วยกันโดยแบ่งเป็นด้าน Dual use tech 9 ทีม และด้าน Disaster 7 ทีม ซึ่งแต่ละทีมนั้น จะนำแนวคิด ไอเดียในการพัฒนา UAV ขึ้นนำเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้าร่วมฟังการแข่งขัน และนำข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการไปปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยึ่งขึ้น

Tags: