• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุมหารือแนวทางการประยุกต์ใช้ Application เพื่อบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง

การประชุมหารือแนวทางการประยุกต์ใช้ Application เพื่อบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง

    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้หารือแนวทางการประยุกต์ใช้ Application เพื่อบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของจังหวัดเมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง นั้น

 

    ในการนี้เจ้าหน้าที่ สทอภ. ที่เข้าร่วมประชุมหารือ ได้แก่ นายธนะพัฒน์ ธนรัฐเกียรติกุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารจำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุพจน์ ภูติกียรติขจรหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมและมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด จำนวน 12 ท่าน 22 หน่วยงาน และจังหวัดระยอง โดยมี นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด จำนวน 46 ท่าน 28 หน่วยงาน การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และผลักดันให้จังหวัดนำระบบภูมิสารสนเทศ ด้านบริหารจัดการขยะและระบบบริการแผนที่ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน FGDS ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของจังหวัดรวมถึงกำหนดแนวทางการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาครัฐด้วยภูมิสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด โดยจังหวัดชลบุรี มีความสนใจที่จะผลักดันให้องค์กรปกครองท้องถิ่นนำระบบภูมิสารสนเทศ ด้านบริหารจัดการขยะไปใช้ในการวิเคราะห์หาแนวโน้มการเพิ่มอัตราของขยะภายในจังหวัด เพื่อการวางแผนในการกำจัดขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง มีความสนใจ ที่จะนำชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน FGDS ไปใช้ในการวางแผนทางด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตรกรรม เป็นต้น