• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติ

จิสด้าร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติ

GISTDA ร่วมกับ The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Student Consortium (ISPRS SC) และ ARTSA จัดกิจกรรม Summer School and Hackhaton Program ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 และ Spatial Exchange Program ระหว่างวันที่ 13-20 สิงหาคม 2561  ภายใต้โครงการ The MOTIVATE Learning project: Making Opportunities to Initiate Valuable Alliance through Experiential Learning ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 19 คน จาก 8 ประเทศ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงาน อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด และยังเป็นผู้บรรยายหัวข้อ : Geo Intelligence Platform for Smart City  โดยหลังจากนี้ผู้เข้าร่วมจะระดมความคิดเห็น เพื่อร่วมกันสร้างโครงการพัฒนานวัตกรรมจากการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศร่วมกัน