• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

“การประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และนวัตกรรมเวทีดิจิทัล (Actionable Intelligence Policy : AIP)ครั้งที่ 2/2561”

“การประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และนวัตกรรมเวทีดิจิทัล (Actionable Intelligence Policy : AIP)ครั้งที่ 2/2561”

   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และนวัตกรรมเวทีดิจิทัล (Actionable Intelligence Policy : AIP) ครั้งที่ 2/2561เมื่อวันพุธ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 ศูนย์ราชการฯ สทอภ.

   โดยมีนายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ. เป็นประธานการประชุมซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 ท่านการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ (ร่าง) เบื้องต้นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อนำเสนอต่อ คณะอนุกรรมการจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจัดทำเป็นร่างยุทธศาสตร์ชาติ ต่อไป