• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ....