• ภาษาไทย
  • English

GISTDA เปิดตัวการให้ “บริการข้อมูล Planet Basemap แบบออนไลน์” ครั้งแรกในประเทศไทย

GISTDA เปิดตัวการให้ “บริการข้อมูล Planet Basemap แบบออนไลน์” ครั้งแรกในประเทศไทย

   โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกวัน จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถติดตาม เฝ้าระวังสถานที่ที่เราต้องการได้บ่อยขึ้นจากภาพถ่ายจากดาวเทียม ด้วยความแม่นยำ ชัดเจน และเป็นจริง
GISTDA เป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่ต้องการสร้างคุณค่าจากอวกาศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ด้วยการพัฒนาธุรกิจการตลาดและเครือข่ายด้านอุตสาหกรรมอวกาศ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง GISTDA ได้ร่วมกับบริษัท Planet Labs Inc. เปิดตัวการให้บริการในรูปแบบใหม่ “การบริการข้อมูล Planet Basemap แบบออนไลน์” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:30 – 13:30 น. ณ ห้องประชุม Galleria ชั้น 5 โรงแรม เอส31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดย นางกานดาศรี ลิมปาคม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร กล่าวว่าการบริการในครั้งนี้เป็นการให้บริการภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย โดยภาพถ่ายมีความละเอียดภาพได้ดีถึงระดับ 4.77 เมตร มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ ผู้รับบริการสามารถสืบค้นภาพถ่ายบริเวณพื้นที่ประเทศไทยแบบออนไลน์ โดยชุดข้อมูลที่ได้รับจะเป็นชุดข้อมูลใหม่รายไตรมาสของปี 2561 ซึ่ง GISTDA ถือเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ได้นำข้อมูลชุดดังกล่าวมาให้บริการ โดยให้การบริการแก่หน่วยงานภาครัฐและความมั่นคงของประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาทิเช่น หน่วยงานจากกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นต้น รวมจำนวนกว่า 50 หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะได้รับรหัสสิทธิเพื่อเข้าใช้งานแบบออนไลน์เป็นระยะเวลา 1 ปี ผู้รับบริการสามารถดึงฐานข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไปใช้ประโยชน์ผ่านช่องทางโปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศ รวมถึงการแสดงผลเป็นข้อมูลฐานบนแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

   นอกจากนี้ GISTDA ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบ Planet Basemap Online Platform ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับสิทธิการใช้งาน ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 – 13:30 น. ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) บางเขน เพื่อมอบความรู้ ความเข้าใจ และเปิดมุมมองใหม่ ๆ ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมให้กับหน่วยงานที่ได้รับสิทธิฯ เช่น การสำรวจด้านทรัพยากร ด้านประชากร การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงไปของภูมิประเทศชายฝั่ง การเฝ้าระวังการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียมสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาโครงการอันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีในอนาคต โดยภายหลังจากการฝึกอบรมฯ ผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐได้แสดงข้อคิดเห็นว่า โปรแกรมดังกล่าวสามารถตอบโจทย์กับภารกิจของหน่วยงานและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางรูปธรรมได้อย่างแท้จริง

   ทั้งนี้ GISTDA ขอเรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐที่มีความสนใจในการรับบริการข้อมูล Planet Basemap แบบออนไลน์ เข้าร่วมลงทะเบียนรับสิทธิการใช้งานระบบฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตอบสนองการดำเนินงานและภารกิจของหน่วยงานท่าน โดยสามารถติดต่อขอรับสิทธิการใช้งานฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 4638

Tags: