• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA จับมือ Airbus พัฒนาระบบ THEOS-2

GISTDA จับมือ Airbus พัฒนาระบบ THEOS-2

   เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Dr. Thomas Enders Chief Executive Officer of Airbus Group ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านในพิธีลงนาม THEOS-2 ระหว่าง GISTDA และ Airbus ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ

   ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 อนุมัติการดำเนินโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ “ธีออส-2” โดยมอบให้จิสด้ารับผิดชอบโครงการ เพื่อสานต่อภารกิจจากดาวเทียมไทยโชตที่หมดอายุการใช้งาน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน

   ภารกิจที่สำคัญของ ธีออส-2 จึงไม่ใช่แค่การจัดหาดาวเทียม แต่เป็นต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ประเทศไทยในอนาคตได้มีระบบวางแผน ตัดสินใจ ติดตาม วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสถานการณ์เชิงพื้นที่ของประเทศอย่างละเอียด ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการในทุกพื้นที่ของประเทศมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน ภายใต้ระบบที่เป็น 1 เดียว (AIP)

   ข้อมูลจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศของระบบธีออส-2 จะช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ วางนโยบายในการพัฒนาประเทศได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใน 6 ด้าน

   ด้านการจัดการเกษตร : เป็นระบบมากขึ้น สามารถวางแผนการเพาะปลูก การจัดการโซนนิ่งในพื้นที่การเกษตรต่างๆ ของทั้งประเทศ การคาดการณ์ปริมาณผลผลิตให้กับเกษตรกรได้อย่างแม่นยำ ลดการขาดทุนและราคาผลผลิตที่ตกต่ำได้ เป็นต้น

   ด้านการจัดการน้ำ : เป็นอีกมิติหนึ่งที่สำคัญเราจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรให้เพียงพอต่อการใช้สอยในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้ง และทำอย่างไรที่จะสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงหน้าฝน เพื่อไม่ให้ประชาชน ชุมชนเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบน้อยลงจากที่เคยประสบมา

   ด้านการจัดการภัยพิบัติ : ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นทั่วโลก และประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประสบกับปัญหาเหล่านี้ โดยเฉพาะภัยแล้งและน้ำท่วมที่สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบในทุกพื้นที่ ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการคาดการณ์ และประเมินสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวมไปถึงการติดตามพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเพื่อนำไปสู่การเยียวยาและให้ความช่วยเหลือ

   ด้านความมั่นคงของรัฐและสังคม : ในการเฝ้าระวังรักษาความสงบให้เพิ่มสูงขึ้น เช่น ด้านการป้องกันการก่อการร้าย การก่ออาชญากรรมข้ามชาติ การค้ายาเสพติดและการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นต้น รวมไปถึงการรักษาความสงบภายในประเทศและระหว่างประเทศบริเวณเขตแนวชายแดน

   ด้านทรัพยากรธรรมชาติ : ที่ผ่านมาปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาไฟป่าหมอกควันในเขตภาคเหนือ รวมไปถึงภาคต่างๆ ของประเทศ หรือในเขตประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยของเรา อย่างที่ผ่านมาไฟป่าที่อินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายจังหวัดในเขตภาคใต้เป็นอย่างมาก หรือปัญหามลพิษทางทะเลก็เป็นอีกปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ สิ่งมีชีวิตในน้ำ และการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่เห็นเด่นชัดคือปัญหาน้ำมันรั่วไหลลงทะเลที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี รวมไปถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่มีความรุนแรงมากขึ้นทุกปีเช่นกัน ดังนั้น ธีออส-2 เราจึงไม่ละเลยที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้กำหนดและคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามแบบนาทีต่อนาที

   ด้านการจัดการเมืองและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ : โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ การเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับการเติบโตและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพของประเทศไทย รวมไปถึงการเสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ที่จะทำให้ประเทศไทยได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น จากความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ

   โดยมี 5 องค์ประกอบที่สำคัญของโครงการ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
องค์ประกอบที่ 1 ระบบผลิต บริการภาพถ่ายและภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียมกว่า 30 ดวง
องค์ประกอบที่ 2 ระบบประยุกต์ใช้งานแผนที่และภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียมตามภารกิจของหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และการใช้งานภูมิสารสนเทศจากดาวเทียม
องค์ประกอบที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถในการสร้างดาวเทียมและอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศ
องค์ประกอบที่ 5 จัดหา สร้างดาวเทียมและระบบภาคพื้นดิน เพื่อรองรับดาวเทียมจำนวน 2 ดวง
- ดวงที่ 1 ดาวเทียมถ่ายภาพรายละเอียดสูง (50 ซม.) เพื่อใช้งานด้านการติดตามพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานด้านความมั่นคง และการจัดการในภาวะวิกฤต
- ดวงที่ 2 วท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาวเทียมดวงเล็กขนาด 100 กก. ที่จะสร้างเองโดยคนไทย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และพื้นฐานของอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศ

   ธีออส-2 จึงถือเป็นมิติใหม่ของวงการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของชาติ ที่จะมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงภาคประชาชน เพื่อสร้างความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพราะธีออส 2 เป็นของคนไทยที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมพัฒนาและใช้ประโยชน์นั่นเอง