• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 18 มิ.ย. 2018 ถึง 24 มิ.ย. 2018