• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า MOU กองทัพเรือ ใช้เทคโนโลยีอวกาศสนับสนุนภารกิจป้องกันประเทศ

จิสด้า MOU กองทัพเรือ ใช้เทคโนโลยีอวกาศสนับสนุนภารกิจป้องกันประเทศ

8 มิถุนายน 2561กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับ กองทัพเรือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน กรุงเทพมหานคร โดยตั้งเป้าเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติการด้านการข่าว และภารกิจป้องกันประเทศ ผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปัจจุบันปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเขตแดนทางทะเล และปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงปัญหาภัยพิบัติสาธารณะ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ความมั่นคงของประเทศ การปฏิบัติหน้าที่จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารและข่าวกรองที่มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัยสูงสำหรับใช้ในการวางแผนในการปฏิบัติการทางทหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา ซึ่งระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบที่มีเสถียรภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก และเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติการทางทหารให้ดียิ่งขึ้น
จิสด้า เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการผลิต จัดหา รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำคลังข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ไร้พรมแดนที่เชื่อมโยงมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศเข้าไว้ด้วยกัน สำหรับมิติความมั่นคงทางทะเลซึ่งเป็นภารกิจหลักของกองทัพเรือนั้น จิสด้าได้สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรโดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมถึงสนับสนุนการวิเคราะห์และบริการข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับงานของกองทัพเรือมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานในครั้งนี้ เราจะร่วมกันนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการข่าว ภารกิจป้องกันประเทศ และพื้นที่ปฏิบัติการทางการทหารโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางทะเล เพื่อความแม่นยำ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ในพื้นที่สามารถประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัยพิบัติได้ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างจิสด้ากับกองทัพเรือ