• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าผนึกกำลัง 3 จังหวัดตะวันออกจัดมหกรรมอีอีซีไอแฟร์

จิสด้าผนึกกำลัง 3 จังหวัดตะวันออกจัดมหกรรมอีอีซีไอแฟร์

27 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า จัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม EECi@SKP หรือ EECi Fair ที่จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี คาดจะมีผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 10,000 คน

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor Development : EEC ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยมีพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็น 1 ในพื้นที่เป้าหมาย และกำหนดให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ หรือ Aerospace ดังนั้น การจัดงานมหกรรม EECi Fair ครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ EECi เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมทั้งให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดยการจัดกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงพื้นที่ EEC อาทิ โครงการอาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา และมีน้องๆ อาชีวะส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 20 ผลงาน, พิธีเปิด GNSS Innovation Center เพื่อเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี GNSS พร้อมทั้งการสัมมนาเทคโนโลยีระบุตำแหน่งด้วยความแม่นยำสูงนิยามใหม่เพื่อสังคมแห่งอนาคต, กิจกรรมการเปิดตัวค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 2, การสัมมนาผู้นำชุมชน, การเสวนาเรื่อง พรบ. ส่งเสริมการเกษตรกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ EECi, การเยี่ยมชม GALAXI Lab ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ กิจกรรมสาธิตสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของไทย รวมไปถึงการเปิดพื้นที่จัดแสดงใหม่ของแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ Space Inspirium และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยตลอด 4 วันนี้ ทางจิสด้าคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการและประชาชนในเขตพื้นที่ EECi จะรู้จักและเข้าใจกรอบการทำงานของ EECi ในด้านต่างๆ

การจัดงานดังกล่าว ทางจิสด้า ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมืออย่างดียิ่งจากจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ที่เข้าร่วมจัดงานและนำเสนอจุดเด่นของจังหวัด เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและมีโอกาสในการพบปะพูดคุย เพื่อนำไปสู่การร่วมลงทุนหรือทำธุรกิจในอนาคต ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าว

อย่างไรก็ตาม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ SKP อยู่ในความรับผิดชอบของจิสด้า และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ภายในอุทยานฯ ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติงานหลักของจิสด้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการพัฒนาธุรกิจบนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ถือเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระดับภูมิภาค และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และระบบนวัตกรรมของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศนี้จะมีพื้นที่ให้หน่วยงานภาคเอกชนเข้าทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พร้อมกับให้บริการอันเป็นการสนับสนุนการวิจัยให้บังเกิดผลเชิงพาณิชย์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ด้านนายนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสร่วมจัดงาน ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ของศรีราชาและจังหวัดชลบุรีในฐานะ 1 ใน 3 ของจังหวัดยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกทางด้านการค้า การศึกษา การท่องเที่ยว และการพักผ่อน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งสำคัญของหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกด้วย การจัดงานในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับรู้การดำเนินงานของ EEC และ EECi รวมทั้งจะได้เรียนรู้นวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตกรรมด้วยเทคโนโลยี 4.0

ด้านนายมนตรี  ชัยชนะวิบูลย์พงษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองพร้อมให้การสนับสนุนและความร่วมมืออย่างเต็มที่สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเองได้เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองและใกล้เคียง ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดระยองถือเป็นเมืองอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะท่าเรือมาบตาพุด สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งในอนาคตจะเป็นศูนย์กลางการบินเพื่อรองรับ นักธุรกิจจากนานาประเทศ ซึ่งเราเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดมหกรรมครั้งนี้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่จะตื่นตัว ในเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อีกทั้งการจัดมหกรรมครั้งนี้มีการออกร้านของพี่น้องชาวระยองด้วย  

นางสาวอลิตรา รัตตะมณี รักษาการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่เราจะร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและหน่วยงานภาคีในพื้นที่  จังหวัดฉะเชิงเทราถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเติบโตค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการพัฒนาให้เป็นเมืองใหม่เพื่อรองรับการดำเนินโครงการสำคัญๆ ของประเทศ เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญๆ หลายแห่ง ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญของจังหวัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย สำหรับการจัดงานมหกรรมฯ ในครั้งนี้ ทางจังหวัดฉะเชิงเทราจะมีการออกร้านของพี่น้องชาวฉะเชิงเทราเช่นเดียวกับจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี รวมไปถึงการแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นผลงานและนวัตกรรมของผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่อีกด้วย