• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการเสวนาวิชาการ “3 ปี PBO พลวัติใหม่ของฝ่ายนิติบัญญัติ”

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการเสวนาวิชาการ “3 ปี PBO พลวัติใหม่ของฝ่ายนิติบัญญัติ”

2 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารรัฐสภา จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการเสวนาวิชาการ “3 ปี PBO พลวัติใหม่ของฝ่ายนิติบัญญัติ” จัดโดยสำนักงบประมาณของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีการนำเสนอผลงานระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐต่างๆ  อาทิ ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารแผนที่ออนไลน์ ระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจวางแผนสำหรับพื้นที่เพื่อการพัฒนา ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ระบบบริหารจัดการโครงการเชิงพื้นที่ รวมถึงระบบแจ้งเหตุการณ์การกระทำผิดกฎหมาย ร้านจำหน่ายสุราและสถานบันเทิง เป็นต้น โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เกียรติเยี่ยมชม และสอบถามรายละเอียดการใช้งานของระบบต่างๆ จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จิสด้า