• ภาษาไทย
  • English

วิทย์ใกล้ชิดชุมชน ณ แม่แจ่ม

วิทย์ใกล้ชิดชุมชน ณ แม่แจ่ม

จิสด้า เข้าร่วม “โครงการศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน ปี 2560” ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสบผาหลวง และ บ้านห้วยทรายเหลือง ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
โดยการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จิสด้า มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนได้รู้ เข้าใจ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน รวมถึงการสร้างความตระหนักและปลูกฝังการหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไป โดยการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการนำเทคโนโลยีฯ ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ในการติดตาม ฟื้นฟูและรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย

- ณัฏฐกานต์ ศิริรัตน์ นักสื่อสารองค์การ สพอ. รายงาน