• ภาษาไทย
  • English

การประชุมคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจ เพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจ เพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ครั้งที่ 2/2560

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) : GISTDA ได้จัดประชุมคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 26 ท่าน 16 หน่วยงาน ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์
เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนา GI Application/Solution ภายใตโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) และกำหนดนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่สามารถก่อให้เกิดมูลค่า และคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน ต่อไป