• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สทอภ. สนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อภารกิจสาธารณประโยชน์

สทอภ. สนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อภารกิจสาธารณประโยชน์

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตประชาชน และความมั่นคงของชาติ  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานมีความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากดาวเทียม แต่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลที่เพียงพอ  ด้วยเหตุนี้ สทอภ. จึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียมแก่หน่วยงานภาครัฐในการดำเนินภารกิจเร่งด่วนของหน่วยงาน/รัฐบาล ความมั่นคงของประเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ  
อนึ่ง เนื่องด้วยงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด  สำนักงานฯ จึงใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ และแจ้งความประสงค์มายังสำนักงานฯ ก่อน   หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ต้องการขอรับการสนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียม และมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ขอให้กรอกแบบฟอร์มส่งมายัง สทอภ. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยสำนักงานฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบเป็นลำดับต่อไป

วันที่ของประกาศ: 
พุธ, 2 สิงหาคม 2017
หมวดหมู่ของประกาศ: