• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

G-Con 2018 เริ่มต้นแล้วที่เชียงใหม่

G-Con 2018 เริ่มต้นแล้วที่เชียงใหม่

G-Con 2018 เริ่มต้นด้วยกับกิจกรรมระดมสมองเพื่อเพิ่มศักยภาพพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จัดการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “Geo-informatics Applications Contest : G-CON 2018” ในวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วย GISTDA มีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงานฯ ในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีจุดแข็งในด้านการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม

เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Technology Startup) มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยกำหนดจัดการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “Geo-informatics Applications Contest : G-CON” และเพื่อให้การแข่งขันได้นวัตกรรมใหม่ ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ และใช้งานได้อย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องสกัดข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก จากกิจกรรมระดมสมองเพื่อเพิ่มศักยภาพพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

Tags: