• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุมคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจ เพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจ เพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ครั้งที่ 1/2560

   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ได้จัดประชุมคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 32 ท่าน 20 หน่วยงาน ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและโซลูชั่นภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)