• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เริ่มแล้ว กับทีมแรก ในการประเมินผลงานตามเกณฑ์ ครั้งที่ 1

เริ่มแล้ว กับทีมแรก ในการประเมินผลงานตามเกณฑ์ ครั้งที่ 1

   โดรนอัจฉริยะเพื่อการเกษตร ฉีดพ่น สารน้ำฮอร์โมน สารอารักขาพืช Smart UAV For Agriculture หนึ่งในทีมเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขัน UAV Startup ที่ GISTDA และ NIA ร่วมสนับสนุนและจัดการแข่งขันขึ้น โดยทีมนี้นำเสนอการบริการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำ, ปุ๋ยเม็ด, หว่านเมล็ดพันธุ์พืช ก่อให้เกิดการเพิ่มมลูค่าในห่วงโซ่คุณค่าของอตุสาหกรรมในส่วนของภาคเกษตรกรรม เป็นนวัตกรรมระดับประเทศ ด้านผลิตภัณฑ์และ การบริการ ส่งผลต่อเกษตรกรไทย เศรษฐกิจของ ประเทศ สร้างคณุค่าต่อภาคเกษตรของไทย โดย บริษัท ดีจีไอ โปรดักชั่น จำกัดถือว่าเป็นผู้นำรายแรกๆที่ริเริ่มผลิต UAV เพื่อการเกษตร  มีระบบการทำงานฉีดพ่นที่สมบรูณ์มากที่สดุในขณะนี้ สามารถใช้งานได้จริง และมีการจัดจำหน่ายแล้วไปทั่วประเทศ

Tags: