• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าลงตราด ใช้แผนที่จากดาวเทียมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน

จิสด้าลงตราด ใช้แผนที่จากดาวเทียมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน

     16 มิถุนายน 2560  จิสด้าได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการอ่าวตราด กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เพื่อนำเทคโนโลยีจากดาวเทียม ร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยจิสด้าได้จัดทำแผนที่บริเวณพื้นที่อ่าวตราดรายตำบล มอบให้กับผู้นำชุมชน และทำความเข้าใจในเรื่องของตำแหน่งและการเพิ่มข้อมูลบนแผนที่ของแต่ละชุมชนในพื้นที่ อาทิเช่น แนวเขตหมู่บ้าน ตำแหน่งสถานที่สำคัญ เขตพื้นที่อนุรักษ์ของชุมชน พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พื้นที่เกษตรกรรม ตำแหน่งบริเวณที่พบสัตว์ทะเลหายาก สัตว์ท้องถิ่น บริเวณที่มักพบการทำประมงที่ผิดกฎหมาย และจุดที่ตั้งปะการังเทียม ตำแหน่งธนาคารสัตว์น้ำต่างๆ

     โดยกำหนดระยะเวลาในการลงข้อมูลดังกล่าวประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จะรวบรวมแผนที่และส่งให้ทางจิสด้านำเข้าข้อมูลและจัดทำให้ถูกต้องตามหลักภูมิศาสตร์เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจและบริหารจัดการในพื้นที่แห่งนี้ต่อไป